Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy nauczycielom województwa pomorskiego:
1.    Pomoc obejmującą:
•    diagnozowanie potrzeb placówki w obszarze realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
•    ustalenie sposobów zaspokojenia tych potrzeb,
•    zaplanowanie i realizację form wspomagania,
•    ocenę efektów realizacji zaplanowanych działań,
•    opracowanie wniosków.
2.    Wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez pracę sieci współpracy i samokształcenia, koordynowanych przez odpowiednio przeszkolonych pracowników biblioteki.
3.    Szkolenia rad pedagogicznych w zakresie nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela, w tym wykorzystania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych).
4.    Prezentacje podczas zebrań z rodzicami na tematy:
•    Wychowanie przez czytanie, koordynator: Zdzisława Woźniak-Lipińska, wspomaganie@pbw.gda.pl
•    Dziecko bezpieczne w sieci, koordynator: Małgorzata Kwaśnik, informacja@pbw.gda.pl

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2018/2019