Sleevface „Książka w mojej domowej przestrzeni”

Sleeveface „Książka w mojej domowej przestrzeni” – konkurs promujący zainteresowania czytelnicze oraz kreatywne wykorzystanie nowoczesnej technologii, adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia metodą sleeveface czyli ubierz się w książkę w odpowiednio zaaranżowanej przestrzeni domu.

Regulamin konkursu „Sleeveface: książka w mojej domowej przestrzeni[pobierz pdf]

I. Organizator:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku

II.Cel konkursu:

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz umiejętności kreatywnego wykorzystania nowoczesnych technologii.

III. Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego.
 2. Organizator nagrodzi autorów trzech najlepszych prac.
 3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia metodą sleeveface czyli „ubierz się
  w książkę” (tj. kompozycji z dowolnie wybraną książką) w odpowiednio zaaranżowanej przestrzeni domu.
 4. Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia wcześniej niepublikowane, nieprezentowane
  i nienagradzane w innych konkursach.
 5. Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie i opatrzone tytułem. Jeden uczeń może być autorem tylko jednego zdjęcia.
 6. Zdjęcie powinno spełniać następujące wymagania techniczne: pojemność pliku maksymalnie 1,5 MB; rozdzielczość min. 800 px, max. 1200 px na krótszym boku; format JPEG .
 7. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 8. Przesłanie zdjęcia przez uczestnika oznacza, że uczeń lub opiekun prawny/rodzic uczestnika konkursu: zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie Konkursu oraz zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych; zgodził się na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku małoletniego uczestnika zarejestrowanego w ramach pracy konkursowej, poprzez umieszczanie filmu na stronie internetowej oraz Fanpage na Facebooku organizatora w celu informowania o przebiegu konkursu oraz w celu promocyjnym. Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji. Zgoda na  utrwalenie i  rozpowszechnianie  wizerunku  obejmuje  także  wykorzystanie,  utrwalanie,  zwielokrotnienie,  kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych celach.
 9. Zdjęcie należy przesłać na adres mailowy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku: sekretariat@pbw.gda.pl do dnia 10 kwietnia 2020 r. (w treści maila proszę podać imię i nazwisko, dane szkoły oraz telefon kontaktowy ucznia lub rodzica/opiekuna – w przypadku uczniów niepełnoletnich, a także tytuł zdjęcia).
 10. Organizator zamieści zdjęcie na profilu biblioteki: facebook.com/pbwGdansk
 11. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na podstawie liczby polubień odnoszących się do poszczególnych zdjęć.

   IV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych uczestników konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku ul. Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 341 70 87, e-mail sekretariat@pbw.gda.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych oraz zastępcy inspektora ochrony danych: e-mail iod@pbw.gda.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie oraz wyłonienie zwycięzców konkursu. Organizacja konkursu ma również na celu prowadzenie działalności służącej inspirowaniu i promowaniu edukacji czytelniczej i medialnej.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji konkursu. Dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane podmiotom, którym należy udostępnić́ dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Ze względu na publikację prac konkursowych na stronie internetowej oraz Fanpage na Facebooku administratora krąg odbiorców jest nieograniczony.
 6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres 1 miesiąca od dnia zakończenia konkursu.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
 8. Uczestnicy konkursu mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

     V. Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 kwietnia br. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora oraz na FB, natomiast laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wygranej.
 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

    VI.Postanowienia końcowe

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji
o laureatach konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.