Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta

Specjalne potrzeby edukacyjneSpecjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta [et al.] – Kraków : Impuls, 2017. – ISBN 978-83-8095-258-4

Publikacja prezentuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Bardzo ważnym aspektem tej edukacji są kompetencje nauczycieli w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Praca terapeutyczno-edukacyjna z takimi dziećmi wymaga znajomości specyfiki tej pracy. Pierwsza część książki omawia zagadnienie przemocy rówieśniczej z udziałem uczniów niepełnosprawnych, w tym agresję elektroniczną i cyberbulling, zasady działań profilaktycznych i interwencyjnych. Następnie przedstawiono specyfikę pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Podano charakterystykę rozwoju i funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i wskazano metody terapii i wsparcia tych uczniów. Kolejna część pracy dotyczy zagadnień edukacji uczniów z uszkodzonym zmysłem słuchu m.in. regulacje prawne dotyczące uczniów z uszkodzonym słuchem, metody komunikacji z uczniem z uszkodzonym słuchem, metody nauczania oraz edukacji uczniów z uszkodzonym zmysłem wzroku m.in. uwarunkowania wzajemnych postaw osób widzących i niepełnosprawnych wzrokowo, specjalne potrzeby osób niewidomych i słabo widzących w zakresie edukacji i możliwości ich zaspokojenia. Ostatnie dwa rozdziały książki dotyczą edukacji dzieci z chorobą przewlekłą  (choroba przewlekła jako sytuacja trudna, wsparcie dzieci przewlekle chorych)  oraz niepełnosprawnością ruchową (dobór odpowiedniego stanowiska pracy, dostosowanie programu i pomocy dydaktycznych, współpraca z rodzicami ucznia niepełnosprawnego ruchowo).