Starość w obiektywie : dylematy mieszkańców, ich rodzin oraz pracowników Domów Pomocy Społecznej / Magdalena Rosłonowska

Starość w obiektywie : dylematy mieszkańców, ich rodzin oraz pracowników Domów Pomocy Społecznej / Magdalena Rosłonowska. – [Warszawa] : Rozpisani, [2021]. – ISBN 978-83-955806-1-1

Autorka prezentuje ważny aktualnie temat opieki nad ludźmi starszymi. W wyniku zmian cywilizacyjnych młodzi ludzie mają coraz mniej czasu, często zmieniają miejsce zamieszkania i dlatego domy pomocy społecznej zaczynają pełnić ważną rolę w opiece starzejącego się społeczeństwa. W DPS-ach starsi ludzie, chorzy i niepełnosprawni mogą mieć zapewnioną pełną i profesjonalną opiekę, rehabilitację, kiedy rodzina nie jest w stanie im tego zabezpieczyć. Książka skierowana jest do rodzin, które zamierzają przekazać opiekę nad osobą instytucji opieki długoterminowej, którzy już mają członka rodziny w domu opieki społecznej oraz do osób, którzy będą zajmować się opieką nad ludźmi starymi, niepełnosprawnymi. Autorka wskazuje na zjawisko kultu młodości, które m.in. powoduje zerwanie więzi rodzinnych. Podejmuje też temat eutanazji jako problemu życia czy śmierci. Przedstawiła starość, relacje rodziny do seniorów od najstarszych czasów do współczesności w różnych regionach świata. Zwróciła uwagę na wielochorobowość osób starszych  i dlatego wskazała potrzebę edukacji do życia w wieku podeszłym. Kolejne rozdziały książki przedstawiają zagadnienia prawne i organizacyjne funkcjonowania Domów Opieki Społecznej m.in. przymusu bezpośredniego w DPS-e, ubezwłasnowolnienia w obronie przed skutkami demencji, przymusu umieszczenia w DPS-e, zasadności pobytu w DPS-e (kontrola sędziego, prawa seniorów do opieki medycznej). Na zakończenie książki autorka podała definicje ze współpracy z rodziną mieszkańca DPS-u m.in. adaptacja, całościowa ocena geriatryczna, jatrogenia, koszty pobytu, rehabilitacja, testament.