Teorie kształcenia świecie cyfrowym / Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki.

Teorie kształcenia  świecie cyfrowym / Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – ISBN 978-83-8095-751-0

Publikacja zawiera rozważania nad teoriami kształcenia i koncepcjami pedagogicznymi, które mają znaczący wpływ na współczesną dydaktykę. Autorzy opisując tendencje zmian we współczesnej dydaktyce analizują czynniki wpływające na teorię, koncepcje i idee w przestrzeni kształcenia jak rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwój wiedzy kognitywistycznej, procesy globalizacyjne w przestrzeni społeczno-kulturowej. W drugim rozdziale przedstawiono zagadnienie funkcjonowania paradygmatów w dydaktyce, w tym powstawania nowych wynikających ze zmian społecznych i kulturowych w społeczeństwie. Zaprezentowano też humanistyczne teorie kształcenia na przełomie wieków i ich współczesne odniesienia (m.in. Piageta, Wygotskiego i Eriksona). Następnie dokonano przeglądu behawioralnych teorii kształcenia. Opisano uczenie jako reakcję na stymulację, uczenie się przez wzmocnienie wykonania określonych czynności, uczenie się społeczne (przez obserwację), behawioryzm psychologiczny Arthura W. Staatsa, model GOMS. Wskazano na rolę koncepcji poznawczych w teoriach kształcenia: kognitywistyczne i konstruktywistyczne teorie kształcenia, koncepcje wywodzące się z teorii poznania oraz nowe kierunki w teorii kształcenia. Ostatni rozdział dotyczy teorii kształcenia na odległość (nauczanie on-line, e-lerning) i zawiera rozważania nad problemami definicyjnymi, wybranymi teoriami kształcenia na odległość oraz pokazuje perspektywę edukacji na odległość. Autorzy w publikacji przedstawili ogólne tendencje zmian w dydaktyce, które są wynikiem rozwoju technologii informacyjnych, wiedzy kognitywistycznej i globalizacji.