Terapia interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej.

Terapia interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2020. – ISBN 978-83-8095-314-7

Monografia prezentująca prace nt. terapii interdyscyplinarnej, która ma pomóc dziecku w funkcjonowaniu w przestrzeni edukacyjnej. Wspomaganie dotyczy sfery ogólnorozwojowej uczniów o zróżnicowanych możliwościach i zainteresowaniach, a także uczniów o specyficznych potrzebach w edukacji integracyjnej i specjalnej. W pierwszej części publikacji omówiono podstawowe założenia terapii interdyscyplinarnej, w skład której wchodzą terapia pedagogiczna, psychopedagogiczna i terapia w neurologii dziecięcej. Następna część zawiera prace dotyczące terapii funkcji podstawowych. Przestawiono terapie i metody wsparcia dziecka z dysfunkcją wzroku w przestrzeni edukacyjnej, stymulowanie rozwoju i terapię dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, terapię deficytów w zakresie motoryki małej oraz holistyczne ujęcie pracy terapeutycznej z dziećmi z trudnościami w nauce czytania i pisania. W ostatnim rozdziale książki zawarto prace nt. terapii zaburzeń rozwojowych dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwojowo-poznawczych. Jest praca prezentująca terapię dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością sensoryczną, wczesną terapię dzieci z autyzmem, terapię dzieci z zespołem Aspergera. Następnie przedstawiono terapię dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym poprzez stymulację dotykową oraz terapię jąkania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Książka jest skierowana zarówno do naukowców jak i praktyków, czyli nauczycieli i specjalistów zajmujących się terapią dziecka, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców dzieci potrzebujących kompleksowego wsparcia.