Tutoring drogą do doskonałości akademickiej : percepcja i implementacja personalizacji kształcenie w polskim szkolnictwie wyższym w latach 2014-2019 / Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Beata Karpińska-Musiał, Adrianna Sarnat-Ciastko

Tutoring drogą do doskonałości akademickiej : percepcja i implementacja personalizacji kształcenie w polskim szkolnictwie wyższym w latach 2014-2019 / Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Beata Karpińska-Musiał, Adrianna Sarnat-Ciastko. – Krakw : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2020. – ISBN 978-838095-816-6

Publikacja prezentuje problematykę tutoringu i jego aplikacje w polskim systemie szkolnictwa wyższego. W pierwszym rozdziale autorki przedstawiły teorię kształcenia spersonalizowanego w szkole wyższej w Polsce na podstawie literatury w dyscyplinach nauk społecznych (pedagogice i socjologii kultury): edukacyjno-instytucjonalna geneza tutoringu akademickiego, ujęcie socjologiczne i perspektywa socjalizacyjnej funkcji szkoły wyższej, ujęcie pedagogiczne i współczesna pespektywa dydaktycznej funkcji szkoły wyższej. Następnie omówiły społeczną rolę edukacji spersonalizowanej w okresie zmian w szkolnictwie wyższym. W kolejnym rozdziale szczegółowo zaprezentowały zagadnienia dydaktyczne kształcenia wyższego jak tutoring w świetle form i organizacji kształcenia, tutorial jako przestrzeń między nauczaniem a uczeniem się, subkomponenty edukacji spersonalizowanej w tutoringu (coaching, mentoring). Na zakończenie autorki dokonały analizy tutoringu akademickiego we współczesnej rzeczywistości szkolnictwa wyższego Polsce na podstawie badań za pomocą wywiadów i obserwacji praktyk tutorskich i wskazały też propozycje kolejnych zmian w edukacji w tym zakresie. Książka może stanowić podstawę do dalszych poszukiwań rozwiązań w dydaktyce szkolnictwa wyższego.