Uczeń z autyzmem / Anna Prokopiak

Ucze˝ z autyzmemUczeń z autyzmem / Anna Prokopiak. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – ISBN 978-83-7784-987-3

Książka prezentuje zagadnienie edukacji włączającej dziecka niepełnosprawnego. Przeznaczona jest dla nauczycieli uczniów z autyzmem wczesnodziecięcym lub z zespołem Aspergera i stanowi materiał pomocniczy w zakresie organizacji kształcenia w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz zapewnienia wsparcia w zakresie rozpoznanych potrzeb indywidualnych. W części teoretycznej podano wyjaśnienia terminologiczne pojęcia autyzmu i pojęć pokrewnych. Drugi rozdział przedstawia edukację osób z autyzmem: prezentacja najnowszych badań dotyczących wpływu autyzmu na procesy uczenia się, polski system edukacji dla osób z autyzmem, alternatywne strategie nauczania ( Early Start Denver – Model dla małych dzieci, Floortime, TEACCH). Następnie omówiono środowisko wychowawcze ucznia z autyzmem oraz wybrane formy wsparcia tego środowiska, np. wolontariat oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ostatni rozdział przedstawia badania własne postaw nauczycieli wobec uczniów z autyzmem: problemy badawcze, metodę i narzędzia badań, organizację i teren badań, charakterystykę badanych osób, wyniki i analizę badań na podstawie Dyferencjału semantycznego oraz Skali Postaw wobec Osób z Autyzmem. Książka adresowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli i specjalistów, pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących, a także do rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem.