Uczniowskie korzyści z funkcjonowania w rzeczywistości szkolnego pogranicza między światami mediów online i offline / Tomasz Huk

Uczniowskie korzyści z funkcjonowania w rzeczywistości szkolnego pogranicza między światami mediów online i offline / Tomasz Huk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – ISBN 978-83-8095-639-1

Autor prezentuje wyniki badań w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych przez uczniów klasy IV, V, i VI szkoły podstawowej. Jest to czas intensywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na początku autor przedstawił teorię świata mediów online i offline podając definicje m.in. cyberprzestrzeni, wirtualnej rzeczywistości, mediów cyfrowych, mediów cyfrowych, hipertekstu, mediów społecznościowych. Następnie pokazał ewolucję Internetu od Web 1.0 do Web 3.0. W kolejnych częściach pracy opisał środowisko szkolne w zakresie funkcjonowania mediów online i offline: szkoła jako świat i jako pogranicze rzeczywistości realnej i wirtualnej, uczeń na pograniczu rozwojowym między dzieciństwem a dorosłością czyli w okresie adolescencji w świecie mediów cyfrowych. Jeden z rozdziałów poświęcił teorii Marshalla McLuhana, który analizował media z perspektywy ich użyteczności, czyli korzyści z użytkowania mediów, tak jak autor tej publikacji. Kolejne trzy rozdziały dotyczą badań własnych autora i opisują: metodologiczne podstawy badań, charakterystykę badanych uczniów, korzyści osiągane przez uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej w związku z funkcjonowaniem w świecie mediów online i offline. Na zakończenie autor prezentuje wnioski wynikające z przeprowadzonych badań, które mogą być podstawą do dalszej weryfikacji teorii użytkowania i korzyści w badaniach naukowych oraz praktycznego wykorzystywania przez studentów, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pracowników nadzoru pedagogicznego.