VI edycja Konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego „Nauczyciel Pomorza”

Dziękujemy za zgłoszenia do udziału w kolejnej edycji Konkursu, w którym w sposób symboliczny wyróżnieni zostają nauczyciele będący, poprzez swoją działalność, przykładem dla swoich koleżanek i kolegów. Od kilku lat pod auspicjami Marszałka Województwa Pomorskiego doceniani są wybitni nauczyciele z pomorskich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Samorząd Województwa Pomorskiego. W imieniu Marszałka realizacją Konkursu zajmuje się Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku.

Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury wszechstronnych nauczycieli, którzy z pasją realizują działania dydaktyczne i wychowawcze, swoją postawą  wspierają i inspirują innych pedagogów, a ponadto wykazują się zaangażowaniem w sprawy środowiska lokalnego.

Komisja Konkursowa spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 10 finalistów, spośród których wyłonionych zostanie 5 laureatów Konkursu. Jeden otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2021″ oraz statuetkę, pozostali – wyróżnienia. W uzasadnionych przypadkach, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur, Komisja Konkursowa może rekomendować Marszałkowi kandydatów do otrzymania wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w jednym z pięciu kryteriów wskazanych w Regulaminie. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne.

Z wnioskiem o nadanie tytułu może wystąpić: dyrektor przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa.

 

Wnioski można składać było do 31 lipca br. NABÓR ZAKOŃCZONY !

Finaliści zostaną wyłonieni do końca września. O miejscu i terminie wręczenia nagród rekomendowani Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wniosek należy wypełnić on-line, a następnie wydrukować, przesłać do bazy, podpisać i wraz z załącznikiem nr 1 przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:  Konkurs „Nauczyciel Pomorza” w 2021 roku na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk (odpowiedzialnej w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego za organizację Konkursu). O przyjęciu zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku):

tel.: 58 344 01 68 wew. 101 lub 106;        

e-mail: sekretariat@pbw.gda.pl lub nauczyciel.pomorza@pbw.gda.pl.

Więcej na: https://des.pomorskie.eu/nauczycielpomorza/