Współczesne modele i strategie resocjalizacji / redakcja naukowa Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz.

Wspˇ-czesne modele i strategiie resocjalizacjiWspółczesne modele i strategie resocjalizacji / redakcja naukowa Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz. – Warszawa : Difin, 2017, ISBN 978-83-8085-324-9

Publikacja dotyczy teoretycznych i praktycznych aspektów resocjalizacji sprawców przestępstw.  Prezentuje modele strategii i formy pracy korekcyjnej. Autorzy wskazują na konieczność integracji całego systemu w procesie resocjalizacji podopiecznego, czyli środowiska  społecznego w którym funkcjonuje. Pierwsza część publikacji opisuje modele i formy oddziaływań resocjalizacyjnych sprawców przestępstw, głownie dorosłych. W książce pokazano dobre praktyki działań korekcyjnych w Polsce i za granicą. Przedstawiono zagadnienie wdrażania skazanych do przestrzegania ładu aksjologicznego społeczeństwa. Druga część pt. „Resocjalizacja osób niedostosowanych i wykluczonych społecznie” opisuje pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz sytuację osób pozostających pod wpływem czynników ryzyka w związku z uzależnieniem lub bezdomnością. Poszczególne prace dotyczą m.in.:  wykorzystania konfliktu motywacyjnego w procesie resocjalizacji, rozmowę indywidualną wychowanka z wychowawcą w placówce resocjalizacyjnej, metodę Balinta – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i wsparcie oddziaływań kadry pedagogicznej, teatr jako narzędzie adaptacji społecznej, metody, techniki i narzędzia psychologiczne w pracy resocjalizacyjnej. Autorzy publikacji wskazują nowe kierunki badawcze i metodyczne resocjalizacji. Książka skierowana jest do praktyków jak i badaczy tych zagadnień.