Współpraca na rzecz dobrej edukacji / Stowarzyszenie Dobra Edukacja

Współpraca na rzecz dobrej edukacji / Stowarzyszenie Dobra Edukacja ; red. Katarzyna Hall, Natalia Bojarska. – Gdańsk : Instytut Dobrej Edukacji, 2016. – ISBN 978-83-943811-1-0

Publikacja jest raportem Instytutu Dobrej Edukacji z przeprowadzonych badań w zakresie innowacji edukacyjnych w oświacie i działalności organizacji pozarządowych. Wstępnie  informacje z badań zostały przedstawione na III Konferencji Techniki Dobrej Edukacji o podtytule „Współpraca” 18-19 sierpnia 2016 r. w Gdańsku. Książka prezentuje wyniki badań oraz wnioski z dyskusji uczestników tej konferencji. Pierwsza część pracy zawiera podstawowe wiadomości w zakresie innowacyjnych działań  edukacyjnych. W badaniach porównano aspekty dydaktyczne i organizacyjne w trzech wymiarach funkcjonowania nowoczesnych technik edukacyjnych. Porównano działania instytucji: stosujących metody nie-klasowo-lekcyjne, promujących i prowadzących tutoring lub mentoring oraz zajmujących się metodami pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami lub o innych specjalnych potrzebach. Na podstawie wyników badań wskazano szkoły i organizacje prowadzące ciekawe innowacje edukacyjne, które przedstawiły swoją działalność  podczas III Konferencji.  Zaprezentowano również poglądy ekspertów edukacyjnych w tej tematyce. Kolejna część książki zawiera przykłady konkretnych innowacyjnych działań i wizytówki szkół i organizacji pozarządowych.