Kategoria: Wspomaganie

Matura 2016

Ważne informacje dla maturzystów:
W roku szkolnym 2015/2016 egzamin maturalny będzie przeprowadzony wg procedur:

1. Pisemne egzaminy maturalne
z przedmiotów obowiązkowych – na poziomie podstawowym,
z przedmiotów dodatkowych – tylko na poziomie rozszerzonym.
z języków obcych nowożytnych zdawanych jako przedmiot dodatkowy – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.
2. Ustne egzaminy maturalne zdawane są na jednym poziomie.

3. Przedmioty dodatkowe

Maturzysta ma obowiązek zdawać egzamin z 1 przedmiotu dodatkowego.
Maturzysta ma prawo zdawać egzamin maturalny z 5 przedmiotów dodatkowych (nie licząc egzaminu zdawanego obowiązkowo).
Wybór przedmiotu, do którego absolwent przystępuje na egzaminie maturalnym, nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których się uczył na poziomie rozszerzonym w tej szkole.
Dla egzaminu maturalnego z obowiązkowego przedmiotu dodatkowego nie ustala się progu zdawalności. Uwaga! Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z obowiązkowego przedmiotu dodatkowego lub egzamin ten unieważniono, nie ma prawa do egzaminu w trybie poprawkowym w sierpniu.
4. Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego