Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego / Kornelia Hendrych

Wykonywanie w-adzy rodzicielskiej_akt.Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego / Kornelia Hendrych. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. – ISBN 978-83-89658-38-8

Autorka podejmuje zagadnienie władzy rodzicielskiej i kontaktów rodziców z dziećmi z  perspektywy prawnej i społecznej. Analizuje materialne i proceduralne zagadnienia prawa rodzinnego międzynarodowego i krajowego oraz porównuje  rozwiązania  polskie i międzynarodowe w tym zakresie. W pierwszej części pracy przedstawiono władzę rodzicielską wg prawa polskiego (charakterystyka władzy rodzicielskiej, wykonywanie władzy rodzicielskiej na podstawie przepisów krajowych). Następnie opisano władzę rodzicielską w warunkach istnienia elementu zagranicznego (ogólna charakterystyka stosunków prawnych z elementem  zagranicznym, międzynarodowa współpraca sądowa w sprawach cywilnych, źródła prawa prywatnego międzynarodowego w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej). Kolejny z rozdziałów prezentuje  przepisy międzynarodowe postępowania cywilnego. Dwa ostatnie rozdziały dotyczą szczegółowych rozwiązań. Pierwszy dotyczy rozwiązań w zakresie kontaktów rodziców z dzieckiem w warunkach wewnątrzkrajowego wykonywania oraz w warunkach istnienia elementu zagranicznego. Drugi omawia zagadnienie, uprowadzenia dziecka za granicę. Publikacja zawiera bogatą literaturę przedmiotu, orzecznictwo, cytaty i zestawy aktów prawnych.