Wymiary socjalizacji : perspektywa pedagogiczna / redakcja naukowa Bogusław Bieszczad, Agata Łopatkiewicz

Wymiary socjalizacji : perspektywa pedagogiczna / redakcja naukowa Bogusław Bieszczad, Agata Łopatkiewicz. – Kraków : Impuls, 2021. – ISBN 978-83-8095-984-2

Autorzy prac prezentują zagadnienie socjalizacji jako kategorii niezbędnej w badaniach procesu wychowawczego w wymiarze społecznym i indywidualnym. Dokonali analizy socjalizacji w zakresie instytucjonalnym (społecznym), kulturowym, antropologicznym i biograficznym. W rozdziale o socjalizacji w perspektywie studiów antropologicznych wskazano m.in. na słabe zainteresowanie pedagogów antropologicznymi aspektami procesu socjalizacji w zakresie antropologii filozoficznej i antropologii szczegółowych. W rozdziale drugim omówiono  biograficzny wymiar socjalizacji. Podkreślono, że pedagogika powinna prowadzić badania nad ingerowaniem w procesy socjalizacyjne w zakresie diagnozy i ewaluacji oraz badania i analizy skierowane na interweniowanie w trzech obszarach: społeczno-kulturowym materialnych i strukturalnych elementów środowisk lokalnych, polityki społecznej, interwencji wychowawczej. Następnie opisano instytucjonalny i społeczny wymiar socjalizacji oraz wymiar kulturowy. Wskazano na zachodzące współcześnie zmiany w socjalizacji we współczesnych instytucjach socjalizujących (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza, media, grupa wyznaniowa, środowisko pracy). W zakresie socjalizacji kulturowej przedstawiono analizę pojęcia kultury, procesu transmisji kulturowej, analizę wielokulturowego i międzykulturowego ujęcia socjalizacji. Publikacja prezentuje teorię i praktykę wiedzy o socjalizacji dla działań pedagogicznych w zakresie optymalnego rozwoju osobowości jednostki w środowisku społeczno-kulturowym.