Zaburzeni płynności mowy / redakcja naukowa Katarzyna Węsierska przy współpracy Katarzyny Gaweł

 

Zaburzeni płynności mowy / redakcja naukowa Katarzyna Węsierska przy współpracy Katarzyny Gaweł. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. – 978-837744-136-7

Książka została wydana w serii Logopedia XXI Wieku, w której będą publikowane prace z zakresu najnowszych zagadnień logopedycznych. Publikacje będą obejmować główne działy logopedii: oligofrenopedagogika, surdologopedia, neurologopedia oraz dziedziny pokrewne jak socjo-, psycho- i neurolingwistyka. Seria będzie prezentowała teorię z zakresu logopedii, najnowsze wyniki badań, narzędzia diagnostyczne, podstawy naukowe metod terapii. Tom „Zaburzenia płynności mowy” zawiera prace teoretyczne i praktyczne autorów polskich i zagranicznych dotyczące zaburzenia mowy. Temat został przedstawiony wieloaspektowo i interdyscyplinarnie. Pierwsza część książki prezentuje teoretyczne podstawy terapii zaburzeń płynności mowy według dwóch amerykańskich logopedek. Pierwsza autorka opisuje wielowymiarową diagnozę prowadząca do wielopłaszczyznowej terapii jąkania, a druga istotę mowy bezładnej w interwencji logopedycznej. Rozdział drugi zawiera doniesienia z badań  balbutologopedycznych prowadzonych w Polsce, Anglii, Libanie i Stanach Zjednoczonych. Następna część książki zawiera rozważania nt. zaburzenia mowy w praktyce logopedycznej i opisuje: narzędzia diagnostyczne stosowane w ocenie postaw i zachowań dorosłych osób jąkających się, Metodę Mini-KIDS w terapii jąkania wczesnodziecięcego, studium przypadku terapii zintegrowanej u dziecka, studium przypadku terapii jąkającego się siedemnastolatka z uwzględnieniem modelu ICF, praktycznego zastosowania podejścia modyfikacji jąkania u młodzieży i dorosłych, podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z osobami jąkającymi się, treningu wystąpień publicznych w terapii zaburzeń płynności mowy. Przedstawiono też osiągnięcia wybitnych naukowców w dziedzinie balbutologopedii: Stanisława Wilczewskiego i Gene’a J. Bruttena. Ostatni rozdział zawiera natomiast wypowiedzi dwóch osób jąkających się: Zdzisława Gładosza, który jest współzałożycielem i prezesem Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się „Ostoja” oraz Benne’go Ravida, który jest założycielem AMBI – Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się.