ZAPYTANIE OFERTOWE ZO- 1/PBWG/2019- rozstrzygnięcie

Dnia 26.11.2019 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku podpisała umowę na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego wynikającego z zapytania ofertowego ZO-1/PBWG/2019 z firmą iCOD.pl Sp. z o.o. z Bielska-Białej, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

Informacja o wyborze dostawy sprzętu komputerowego 2019

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Al.gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ZAPRASZA do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego tj. komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów, skanerów oraz oprogramowania biurowego dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku.

Oferty należy składać na adres Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk drogą pocztową lub osobiście, nie później niż do dnia 20 listopada 2019 r., do godz. 13.00 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 20 listopada 2019 r., o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego pok. 214.

Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego zapytania ofertowego:

1) Formularz oferty – zakup komputerów 2019 załącznik nr 1;

2) Specyfikacja sprzętu 2019  – załącznik nr 2;

3) Oświadczenie Wykonawcy 2019 – załącznik nr 3;

4) Protokół zdawczo-odbiorczy – załącznik do umowy nr 5;

WZÓR UMOWY NA ZAKUP KOMPUTERÓW 2019

5) Formularz cenowy 2019 – załącznik nr 4.