Zarządzanie w oświacie : podręcznikowy zarys problematyki: tematyka, praktyka, rekomendacje / Lechosław Gawrecki

Zarządzanie w oświacie : podręcznikowy zarys problematyki : tematyka, praktyka, rekomendacje / Lechosław Gawrecki. – Kraków : Impuls, 2021. – ISBN 978-83-8095-930-9

Autor publikacji zajmuje się pedagogiką, kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, w tym kadry kierowniczej placówek oświatowych. W książce prezentuje zagadnienia menadżerskiego zarządzania oświatą w nowej serii wydawniczej „Drogowskazy (w) Edukacji”. Omawia zagadnienia zarządzania oświatą w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Następnie podaje swoje propozycje zmian w zarządzaniu oświatą. Na początku pracy przedstawił początki i rozwój nauki o zarządzaniu w oświacie. Podał interpretacje definicyjne terminu organizacja oraz aspekty systemowe, socjologiczne i prakseologiczne zarządzania. Następnie przedstawił problematykę zarządzania systemem oświaty na szczeblu centralnym oraz samorządowym. Wskazał też na ważną rolę rodziców w zarządzaniu instytucją edukacyjną i podał m.in. prawne podstawy, wskazał na udział rodziców w zarządzaniu poprzez udział w radach rodziców, radach oświatowych. W kolejnych rozdziałach autor przedstawił zarządzanie placówką oświatową jako organizacją, szkołę jako placówkę usługową i rolę dyrektora jako menadżera oświaty. W publikacji zawarto też historię kształcenia dyrektorów  placówek oświatowych w Polsce powojennej. Podsumowaniem rozważań teoretycznych jest rozdział zwierający rekomendacje autora w zakresie zmian w zarządzaniu w oświacie. Zawiera on projekt permanentnego doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej oświaty, uwolnienia szkół od zarządzania stricte administracyjnego, zmian w kształceniu nauczycieli.