Zawodowa miłość : o opiece nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych

zawodowa miłośćZawodowa miłość : o opiece nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych / Jan Basiaga. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. – ISBN 978-8362015-84-9

 Publikacja skierowana do pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, psychologów, terapeutów i organizatorów pomocy społecznej prezentuje zadania rodziców zastępczych w zawodowej rodzinie o charakterze pogotowia rodzinnego. Autor pokazuje jak łączyć sferę uczuć z zachowaniami profesjonalnymi, zachowania świadczące o miłości z racjonalną pracą zawodową. Na początku przedstawił rozwój idei rodzinnej opieki zastępczej od czasów najdawniejszych po współczesność, prawne i pedagogiczne podstawy funkcjonowania współczesnych rodzin zastępczych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań powstania i rozwoju zawodowych rodzin zastępczych. Następnie opisał przeprowadzone badania dotyczące  rodzin adopcyjnych: założenia metodologiczne badań, charakterystykę badanych rodzin. Ostatnie rozdziały książki poświęcił omówieniu realizacji funkcji zawodowych rodzin zastępczych: opiekuńczej, wychowawczej, reintegracyjnej oraz współpracy zawodowych rodzin zastępczych z podmiotami wspierającymi jej działania: ośrodkiem pomocy społecznej lub powiatowym centrum pomocy rodzinie, sądem rodzinnym, ośrodkiem adopcyjnym, poradniami oraz placówkami edukacyjnymi. Podsumowanie z przeprowadzonych badań zawiera wnioski autora z oceny funkcjonowania zawodowych rodzin zastępczych.