Zjawisko przemocy w rodzinie : studium prawno-kryminalne / Arkadiusz Gliszczyński

Zjawisko przemocy w rodzinie : studium prawno-kryminalne / Arkadiusz Gliszczyński. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2018. – ISBN 978-83-8095-439-7

Autor dokonuje analizy zjawiska przemocy w rodzinie w ujęciu mikro- i makrospołecznym przedstawiając uwarunkowania prawno-kryminalne zachowań przemocowych. Pierwsze rozdziały książki zawierają teorię zagadnienia przemocy w rodzinie jako zjawiska patologii społecznej. Podano w nich definicje i rodzaje przemocy, pojęcie patologii społecznej w relacji do innych terminów, definicje przemocy w rodzinie, społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy w rodzinie, problem zakresu przemocy wobec dziecka, rozmiary zjawiska przemocy wewnątrzrodzinnej i stosowanych środków zapobiegawczych. Autor analizuje przemoc domową w świetle Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i polskiego orzecznictwa sądowego. Następnie przedstawia wybrane przestępstwa współistniejące z przemocą w rodzinie: przestępstwo znęcania się, zgwałcenia, zabójstwo w rodzinie, przestępstwa czynów lubieżnych dokonywanych na nieletnich. Opisuje sprawców przemocy domowej i ich ofiary. Kolejne rozdziały publikacji to prezentacja wyników badań nt. wiedzy i świadomości prawnej poszczególnych grup społecznych (policjanci, pracownicy służby zdrowia) zajmujących się patologią zachowań w rodzinie. Badania dotyczyły też zjawiska przemocy wśród wybranych grup sprawców zabójstw. Na zakończenie publikacji przedstawiono zagadnienia diagnostyczne, interwencyjne i psychoterapeutyczne jak: diagnoza w leczeniu ofiar przemocy w rodzinie, odizolowanie sprawcy przemocy, leczenie odwykowe sprawców przemocy oraz zagadnienia psychoterapeutyczne w sprawach przemocy w rodzinie.